www.mamboteam.com
 
หน้าหลัก arrow การขออนุญาตต่างๆ
วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
 
 
 
...วิสัยทัศน์ สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี "พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" "บริการประชาชนและป้องกันปราบปราม อย่างมืออาชีพ"...ตำรวจภูธรภาค 7 - www.police7.go.th เว็บไซต์ที่รับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และข่าวสารต่างๆ......ประชาชนท่านใดประสบปัญหาข้อขัดข้องในการเดินทาง ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสบเหตุฯ โทร 191หรือ0-3232-7912...

Code

 


Code

 


Code

 

การขออนุญาตต่างๆ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตต่างๆ จึงได้ จัดทำเอกสารแนะนำดังต่อไปนี้
       1. การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร :
·         ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ต่างจังหวัด :
· ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต
· เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งให้ตำรวจท้องที่ทราบ
· ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
· ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)
·  เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.

        2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่
แล้วนำคำร้องมายื่นต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับท้องที่เพื่อพิจารณา
มีความเห็นก่อนแล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่ออนุญาตต่อไป

       3. การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเสนอเรื่อง
ตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

       4. การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่
พร้อมบทประพันธ์ และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง
แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่
พร้อมบทประพันธ์และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง
แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

       5. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อแผนกอาวุธปืน กองทะเบียน กรมตำรวจ
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

       6. การขออนุญาตพกอาวุธปืนติดตัว
: ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องราว
ต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการเป็นผู้อนุญาต
หากทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อนุญาตโดยยื่น
ผ่านกองทะเบียนกรมตำรวจ (เป็นข้าราชการต้องมีคำรับรอง
ความประพฤติและความจำเป็นจากผู้บังคับบัญชาส่วนนอก นั้น ต้องมีคำรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน)

       7. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน
· ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
· ใบมรณบัตรของผู้ตาย
· หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
· ต้องแจ้งขอรับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับมรดก

       8. การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆได้แก่การพนันไพ่ต่างๆ,
ชกมวย, วัวลาน, และสะบ้าบ่อน

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต
แผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน
 
       9. การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล

     10. การขออนุญาตตั้งสมาคม
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จากนั้นเรื่องจะส่งต่อไปที่แผนก 5
กองกำกับการ 3 กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
(อาคาร 20 ภายในบริเวณกรมตำรวจ)
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ เรื่องจะส่ง ต่อไปยังจังหวัด จากนั้นจะส่งไปสภาวัฒธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา

     11. การขออนุญาตทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ( พาสปอร์ต )
กรุงเทพมหานคร :
ยื่นคำร้องต่อกองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ และสาขาย่อยรังสิต โทร 531 - 8441
ต่างจังหวัด :
ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วจังหวัด ส่งต่อไปยังกระทรวง การต่างประเทศพิจารณา

      12. การขอนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด

      13. การขออนุญาตขับขี่รถยนตร์และรถจักรยานยนตร์
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งจังหวัด
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถานภาพ อาชญากรรม รายเดือน
Code สถานภาพอาชญากรรม ประเดือน มกราคม 2556 Code
Code สถานภาพอาชญากรรม ประเดือน พฤศจิกายน 2555 Code
Code สถานภาพอาชญากรรม ประเดือน กันยายน 2555 Code
Code สถานภาพอาชญากรรม ประเดือน เมษายน 2555 Code
Code สถานภาพอาชญากรรม ประเดือน กรกฏาคม 2555 Code
Code สถานภาพอาชญากรรม ประเดือน มิถุนายน 2555 Code
Code สถานภาพอาชญากรรม รายปี ประจำปี 2552 
Codeสถานภาพอาชญากรรม รายปี ประจำปี 2550 
 Code

- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒.PDF
- สารจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗.PDF
 -คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวงจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรหลักห้าจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
-นโนบายการบริหารราชการตำรวตภูธรภาค 7 ประจำปี 2556
 -นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี2556  
-พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2555  
 -สารของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ ประปี 2555 Code
 -สำเนาคำสั่ง ตร.ที่537 และ 538 ทับ 2555 
 -ค้นหาคำพิพากษาต่างๆ 
 -คู่มือการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ : นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 -ดาวน์โหลด ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย Code
 - ขั้นตอนการติดตั้งฟอนต์ Code
 -แผ่นพับประมวลจริยธรรมฯ สำหรับประชาชนกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 Code
 -ร่วมรณรงค์เผยแพร่พระราชดำรัส เรื่องการให้ ๔ ประการ Code
 -สารของ ผบ.ตร.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๑ ม.ค.๒๕๕๕ Code
-โครงการพัฒนาระบบการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อแก้ไขและป้องกันอย่างบูรณาการ อ่านต่อ
ทรงพระเจริญ

Code

 

ผู้บริหาร

Code
 พ.ต.อ.อภิชาต พุทธบุญ
ผกก.สภ.เมืองราชบุรี

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซต์ของเราจากที่ใด
  
โทรทัศน์

 ช่อง3,ช่อง5,ช่อง7
,
ช่อง9,ช่อง11,ไอทีวี
,
UBC, Nation,iPTV

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐเดลินิวส์,ผู้จัดการ,
สยามกีฬา
,โพสต์ทูเดย์
,
ไทยโพสต์,มติชน, ข่าวสด,
คมชัดลึก
,ฐานเศรษฐกิจ
,แนวหน้า, สยามรัฐ
,กรุงเทพธุรกิจ, สยามธุรกิจ

 
Top! Top!